Virtuaalisesti järjestetyssä Value Steel -seminaarissa 23.3.2021 Peter Wallin, Ruotsalaisen Piia-hankkeen projektijohtaja, esitteli tulevaisuuden Ruotsin digitalisaation merkitystä raskaaseen teollisuuteen ja yleensäkin teolliseen kehitykseen. Puhutaan termistä IndTech, Industrial technology, joka tarkoittaa muodostunutta uutta toimialaa, joka yhdistää digitaaliset innovaatiot, teknologiat ja toimintatavat kuten IOT, VR, 3D, tekoäly, ERP:t eli toiminnanohjausjärjestelmät ja luo merkittävää tehokkuutta ja lisäetua teollisuuteen. Ei ole kyse pienestä muutoksesta. Wallinin mukaan on tutkittu, että pelkästään AI eli tekoäly tulee parantamaan teollisuuden vuosittaista tuottavuutta Ruotsissa 1,2% (vrt. robotiikka 0,4% sekä tietotekniikka 0,6%).

Merkittävä muutos vanhaan on se, että toiminta on yhteistyötä jopa suurien yhtiöiden kuten ABB:n ja Volvon välillä. IndTech ei tapahdu poteroissa vaan ongelmat ratkaistaan yhteistyöllä ja yhdistämällä isojen toimintaa eri järjestelmillä.

Esimerkkejä tämän tapaisista projekteista ovat esimerkiksi lämmitysinfran tehostaminen (ABB, RISE, Sigholm) tai Suurien raakamateriaalimäärien mittaaminen automoidun digitaalisen innovaation avulla ja täten tehostaen prosessia sekä laadunvaltontaa (ABB, Boliden Rönnskär, Luulajan yliopisto).

Isojen yhtiöiden leikkikenttä?

Kun puhutaan teollisuustoimijoista kuten Outokumpu tai Volvo, heidän automaatioteknologiaa  mahdollistamassa olevista yhtiöistä kuten Siemens tai ABB ja järjestelmien pilvipalveluita ja tekoälyä sekä infraa tarjoavista Amazonista, Microsoftista, Googlesta, niin mihin mahtuu pienet tai keskisuuret tai jopa kansallisetkaan yritykset tähän toimintakenttään? Onko IndTechin kehitys väistämätön tuho pienille ja paikallisille yrityksille?

Pienen yrityksen liiketoimintamalli rakennetaan asiakasarvon varaan

Pienten yritysten tehtäväksi jää rakentaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavia innovaatioita hyödyntäen rajapintoja, joita uudet suuret datahubit ja masterdataa hallitsevat hubit tarjoavat. Itse rakenteisiin, ohjelmiin tai järjestelmiin kohdistuu niin merkittävää laatu- ja turvallisuuspainetta sekä muutoskykyä, että pienen tai keskisuuren yrityksen on liki mahdotonta luoda omaa järjestelmää, joka pysyisi kehityksessä mukana – eikä se ole tämän uuden ajan hengen mukaistakaan. On aika keskittyä asiakasarvon tuottamiseen ja se johtaa siihen, että asiakasymmärystä on tärkeä kasvattaa. Siirrytään itse tekemisestä arvon tuottamiseen olemassa olevista ratkaisuista. 

Valmistavassa teollisuudessa tai teollisuuden alihankintayrityksissä tämä tarkoittaa sitä, että uusien järjestelmien ja mittausteknologioiden käyttöönotto tulee jossain vaiheessa pakolliseksi, jos tavoitteena on pysyä mukana kehityksessä ja päästä osaksi suuren teollisuuden ekosysteemiä. Haasteeksi voi muodostua osaamisen puute, joka näkyy myös työmarkkinoilla; työpaikat ja tekijät eivät kohta.

Suomessa Fingrid luo Datahubia sähköyhtiöille

Hyvä esimerkki tällaisesta tulevaisuuden toimintatavasta on Fingridin rakentama Datahub, joka tulee käyttöön 2022 helmikuussa. Tähän mennessä sähköyhtiöillä on erilaisia järjestelmiä, joka on hankaloittanut sekä sähkömarkkinoiden kehitystä että uusia innovaatioita, jotka rakentuvat sähkön hyödyntämisen tai sähkön mittaamisen ympärille. Nyt avattava Datahub mahdollistaa uusien innovaatioiden synnyn sähkömarkkinoiden ympärille myös kolmansien osapuolien osalta. Datahub hallinoi ja mahdollistaa tiedon poiminnan datan omistajan luvalla. Vain mielikuvitus on rajana, miten pienetkin yritykset voivat rakentaa omia anstaintamallejaan datahubia hyödyntäen. 

IndTechin kehittyessä merkittäväksi uudistajaksi markkinoilla edellyttää myös sitä, että nyt rakennetut järjestelmät ovat ja pysyvät avoimina ja niihin pääsee mukaan tuottamaan palveluita. Datan hyödyntämisessä on jatkossakin lähtökohtana turvallisuus ja molemminpuoleinen luvanvaraisuus ja ymmärrys datan hyödyntämisestä. 

Minna Miettunen